• X

  Niet ingelogd

  U dient ingelogd te zijn om producten te bestellen. Nog geen account? Doe dan eerst een accountaanvraag via het inschrijfformulier. Klik op onderstaande knop om naar de inlog-/inschrijfpagina te gaan.

  Maak een account aan

  Ofipharma, B.V., gevestigd aan Heembadweg 5 Ter Apel en Drenthweg 25 Ter Apel, hierna te noemen “Ofipharma”, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens
  info@ofipharma.com
  Heembadweg 5
  9561 CZ Ter Apel
  +31 599745390

  Persoonsgegevens die wij verwerken
  Ofipharma verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  – Voor- en achternaam
  – Telefoonnummer
  – E-mailadres
  – Analytische gegevens in het kader van gebruik van deze website
  – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ofipharma.com

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Ofipharma verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  – Analyseren van gebruik van de website om de website verder te verbeteren

  Geautomatiseerde besluitvorming
  Ofipharma neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ofipharma) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Ofipharma bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent geen concrete bewaartermijnen voor persoonsgegevens. In andere wetten kunnen wél minimale bewaartermijnen staan waar wij ons aan moeten houden. Denk bijvoorbeeld aan de algemene administratieplicht voor bedrijven zoals vermeld in het Burgerlijk Wetboek en de belastingwetgeving.

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Ofipharma verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ofipharma blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Ofipharma gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ofipharma gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
  Op deze website wordt verder een analytische cookie geplaatst van Google Analytics. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen. Om uw privacy te waarborgen heeft Ofipharma een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten en worden de laatste cijfers van het ip-adres geanonimiseerd. De verzamelde geanonimseerde data in Google Analytics wordt door Ofipharma gebruikt voor verdere analyse in Leadfeeder.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ofipharma en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

  Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Ofipharma.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ofipharma wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Ofipharma neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@ofipharma.com

  Datum: 04 Januari 2021